Voorwaarden

Algemene actievoorwaarden “Wijnvoordeel 2de Ticket Gratis”

1. Algemeen
Wijnvoordeel B.V.B.A. en Bourse du Vin sprl met maatschappelijke zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk in België met ondernemingsnummer BE 0897.127.660 en Wijnvoordeel B.V. met maatschappelijke zetel te Badweg 48, 8401 BL Gorredijk in Nederland NL8152.54.295.B01 (hierna “Organisator”) organiseert in België en Nederland de actie getiteld “Wijnvoordeel 2de Ticket Gratis” (hierna “Actie”).

2. Voorwaarden
Elke persoon met de leeftijd van minstens 18 jaar die in België of Nederland gedomicilieerd is, kan deelnemen aan de actie. De Organisator behoudt zich het recht voor om een bewijs van leeftijd te vragen. Uitgesloten van deelname zijn scholen en groepen van meer dan 8 personen (max. 4 gratis toegangstickets met unieke code per bezoek/per groep).

Door deelname aan de actie aanvaardt men de bepalingen van deze algemene actievoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.  Je wordt geacht de inhoud van de  algemene actievoorwaarden gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om indien je vals speelt, misbruik en/of bedrog pleegt of misleidt of wanneer het vermoeden bestaat dat je je schuldig maakt aan één van voormelde handelingen of je op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) deze actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling schendt, van deelname uit te sluiten. De organisator en Loyalty Agency kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Organisator behoudt zich het recht voor om, in de gevallen hiervoor vermeld, de toegang tot de (actie)website www.wijnvoordeel.be, www.bourseduvin.be en www.wijnvoordeel.nl op om het even welk moment te weigeren, te beperken, op te schorten of te beëindigen. De beslissingen van de organisator die verband houden met de actie zijn finaal en worden onvoorwaardelijk door jou aanvaard. Er zal hierover geen correspondentie gevoerd worden

3. Hoe uw gratis ticket gratis te bemachtigen?
Van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2016 kan je de wijnvoordeel actiecoupon ingevuld mét persoonlijke gegevens en persoonlijke actiecode bij de deelnemende parken/attracties inruilen voor een 2e ticket gratis mits aankoop van een toegangsticket aan volwassenentarief. De lijst van deelnemende parken en hun openingsuren vind je hier: Alle Attracties.

Om een 2e gratis ticket te verkrijgen moet je:

  1. Aankoop verrichten op www.wijnvoordeel.be,  www.bourseduvin.be en/of www.wijnvoordeel.nl.
  2. De van Wijnvoordeel bekomen unieke code eenmalig invullen op de online coupon.
  3. Alle gevraagde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw invullen op de actiepagina de zogenaamde.
  4. Het originele formulier met unieke code uitprinten.
  5. Om van de aanbieding gebruik te maken dient u uw uitgeprinte coupon aan de kassa van het gekozen park in te leveren op uiterlijk 31 december 2016  (of tijdens de openingsuren van de deelnemende parken)  en  één toegangsticket aan te kopen aan het volledige volwassenen tarief (tarief geafficheerd aan de kassa de deelnemende parken)  In ruil voor de uitgeprinte coupon, mits aankoop van één toegangsticket aan volwassentarief) ontvangt u één 2de toegangsticket gratis bij de deelnemende parken (het goedkoopste ticket is gratis aangeboden).

4. Geldigheid van de Wijnvoordeel coupon

Van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2016 kan je de wijnvoordeel actiecoupon ingevuld mét persoonlijke gegevens en persoonlijke actiecode bij de deelnemende parken inruilen voor een 2e ticket. Indien je niet op uiterlijk 31 december 2016 de volledig ingevulde coupon aan de kassa van één van de deelnemende parken inruilt, verlies je het recht op een gratis 2de toegangsticket. De coupon is niet na deze datum ruilbaar en verliest zijn waarde.

De coupon is niet cumuleerbaar met andere promoties, kortingen en niet geldig op combitickets (bv. Beekse Bergen, Grotten van Han) en enkel geldig op tickets zoals en volgens de voorwaarden aangegeven op de actiepagina’s. Het staat je vrij om de deelnemende parken één of meerdere keren te bezoeken mits u opnieuw een unieke kortingscode ontvangt van Wijnvoordeel bij een nieuwe aankoop. Elke kortingscode is eenmaal te gebruiken. De coupon mag niet verder verkocht of ingeruild worden voor geld of andere voordelen in natura en kan niet retroactief terugbetaald worden. Wanneer een groep komt en/of er meerdere volwaardige tarieven van toepassing zijn, dan zal het goedkoopste toegangsticket gratis aangeboden worden (en dus het 2de gratis toegangsticket zijn). Per groep worden maximum 3 coupons met telkens een verschillende unieke code tegelijkertijd aanvaard. Om per coupon een gratis 2e ticket te bekomen moet u telkens één ticket aankopen aan volwassenentarief.

5. Aansprakelijkheid
De Organisator, de onderneming waarmee deze samenwerkt in het kader van de Actie zijnde Loyalty Agency Groupe N.V., gevestigd te Botermelklaan 2A te B-2900 Schoten (hierna “Loyalty Agency”), en/of hun aangestelde en aanverwante bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen, of andere gebeurtenissen die buiten hun controle optreden op weg naar of tijdens je bezoek aan de deelnemende parken. Indien voormelde omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en/of de informatie met betrekking tot de Actie te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via de actiepagina. De Organisator, Loyalty Agency en/of aangestelde kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De Organisator, Loyalty Agency en/of hun aangestelde zijn niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten. Ze kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de Actie kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de Actie kunnen verhinderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de technische middelen waarmee je deelneemt aan de Actie goed functioneren. De Organisator, Loyalty Agency en/of hun aangestelde kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele contractbreuk van een van de deelnemende parken en kunnen de kortingen niet garanderen mocht de zaak van een deelnemende parken worden overgenomen of verkocht aan een nieuwe eigenaar. Ook kan de Organisator, Loyalty Agency, en/of aangestelde niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) inruilen van de coupon. De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die beweerdelijk veroorzaakt zou zijn ingevolge een bezoek aan één of meerdere van de deelnemende parken.
6. Bescherming van persoonsgegevens
Je erkent en aanvaardt door je deelname aan de Actie dat je de Organisator, met maatschappelijke zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk in België en Badweg 48, 8401 BL Gorredijk in Nederland, de toestemming verleent om je persoonsgegevens, verzameld via de online coupon te verwerken in het kader van de Actie, om alzo de organisatie en het goede verloop van de Actie te verzekeren. Je hebt het recht op toegang en op verbetering van je persoonsgegevens. Je kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Organisator.

7. Klantendienst
In het onwaarschijnlijke geval dat je bij een van de deelnemende parken een gratis 2de toegangsticket geweigerd wordt terwijl je toch alle voorwaarden, vermeld in deze algemene voorwaarden, hebt nageleefd, verzoekt de Organisator je dit binnen de 8 dagen schriftelijk per e-mail te melden aan Loyalty Agency:

Per e-mail: winetickets@loyaltyagency.com. Bewaar zorgvuldig je origineel kasticket en je coupon, hetgeen vereist is om eventuele terugbetaling te bekomen.
8. Slotbepalingen
De algemene actievoorwaarden kunnen geconsulteerd worden op de actiepagina en kunnen in hardcopy verkregen worden op schriftelijke aanvraag gericht aan de Organisator waarbij de port zal betaald worden door de bestemmeling.

Op de Actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

 

Realisatie van de voordelen door Loyalty Agency exclusief voor Wijnvoordeel B.V., Bourse du Vin sprl en Wijnvoordeel B.V.B.A.

 

V.U.: Loyalty Agency – Botermelkaann 2A – 2900 Schoten – België